MuziekMatch-plannen die bijdragen aan structureel muziekonderwijs in de regio

Eind vorig jaar heeft de toetsingscommissie van de MuziekMatch de eerste aanvragen ontvangen voor financiering. Doel van deze stimuleringsmaatregel is om regionale publieke én private partijen samen te laten werken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in die regio.

De toetsingscommissie vond een goede ‘match’ in de aanvragen van vier regio’s. De volgende aanvraagrondes staan gepland op 8 april, 28 mei en 29 juni 2020. Misschien is een van deze rondes voor jouw regio een goed moment om er ook voor te gaan! Hieronder vind je voorbeelden van de vier regio’s die een bijdrage hebben ontvangen om structureel muziekonderwijs verder te stimuleren. Maar eerst nog even kort over de MuziekMatch.

Overheid stelt 1 miljoen euro extra beschikbaar voor Méér Muziek in de Klas

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet via de MuziekMatch 1 miljoen euro extra in voor muziekonderwijs op de basisschool. Méér Muziek in de Klas mag deze gelden tot de zomer van 2020 toekennen aan samenwerkingsverbanden en plannen die gekoppeld zijn aan Méér Muziek in de Klas Lokaal. Voorwaarde is dat de partijen in de regio hun plannen voor samenwerking vastleggen in een MuziekAkkoord. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt die plannen.

Scholen geven aan wat nodig is voor structureel muziekonderwijs

Wil je als regio financiering aanvragen uit de MuziekMatch? Laat je dan leiden door wat de scholen nodig hebben. Bepaal hiervoor samen met vertegenwoordigers van scholen hoe jullie met geld uit de MuziekMatch het muziekonderwijs kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld met inzet van (extra) muziekvakdocenten, materialen (instrumenten, lesmethode) of een aanbod van muziekverenigingen. Voor het beheer van de financiële middelen stelt Méér Muziek in de Klas kosteloos een Fonds op Naam per regio beschikbaar, waarin je de bijdragen van alle partijen kunt onderbrengen. Dat heeft als voordeel dat je gebruik kunt maken van de culturele ANBI-status van Méér Muziek in de Klas, waardoor schenkingen door private gevers fiscaal gunstig zijn. Ook hoef je als regio geen juridische entiteit voor muziekonderwijs in het leven te roepen om de gelden te kunnen ontvangen, beheren en verdelen.

De voorwaarden

Het bedrag dat vanuit de MuziekMatch wordt uitgekeerd, is maximaal een derde deel van de totale begroting. De rest van de financiering moet komen vanuit de gemeente(n) en/of de provincie en vanuit private partijen. Zij dragen ieder minimaal een derde deel bij. Het bedrag dat we uitkeren vanuit de MuziekMatch varieert van € 5.000,- tot € 70.000,- (afhankelijk van het aantal leerlingen in de regio). Meer over de randvoorwaarden voor de MuziekMatch staat op de website.

Vier regio’s raken de juiste toon

In 2019 werd de MuziekMatch aan de eerste vier regio’s toegekend: De Liemers, Hellevoetsluis, Woerden en Brunssum-Landgraaf-Kerkrade. Hieronder lees je over hun plannen.

Regio De Liemers zet cadeaukaart in voor structurele financiering

Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers is een samenwerkingsverband waarin vier gemeenten samenwerken met 32 basisscholen, diverse muziekverenigingen, het conservatorium van hogeschool ArtEZ en provincie Gelderland. Voor de MuziekMatch werken zij samen met ondernemersvereniging Zevenaar en een aantal private partijen. Een van de plannen uit hun aanvraag is dat ze een loyaliteitssysteem opzetten voor structurele financiering van muziekonderwijs. De manier: een cadeaukaart (Groupcard) waarop inwoners van de betrokken gemeenten steeds 2 procent van bepaalde uitgaven ‘sparen’. Dit bedrag gaat uiteindelijk naar Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers als goed doel.

Woensdag 27 juni 2018 werden in het kader van Méér Muziek in de Klas Lokaal in Zevenaar én Ittervoort samenwerkingsconvenanten muziekonderwijs ondertekend. Dit alles natuurlijk begeleidt door feestelijke, muzikale evenementen en met onze erevoorzitter Koningin Máxima als getuige.

De financiering vanuit de MuziekMatch wordt ingezet om dit lokale loyaliteitssysteem op te zetten. Met deze structurele financiering zijn scholen minder afhankelijk van onder andere kwetsbare gemeentesubsidies. Het beschermt het huidige muziekonderwijsaanbod en geeft kans op uitbreiding naar een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. Ook wil de regio op deze manier meer scholen bereiken.

Volgens de toetsingscommissie heeft de regio een interessante en verfrissende aanvraag ingediend. Het is een relatief eenvoudig idee dat draagvlak creëert in de gemeenschap. Een systeem waarin gemeente, scholen, ondernemers en consumenten uit de regio elkaar vinden. Ook is het model eenvoudig uit te breiden. Bovendien kan het eenvoudig worden uitgebreid. Wellicht een mooi voorbeeld voor samenwerkingsverbanden in het hele land!

Hellevoetsluis volgt het goede voorbeeld van de lokale bibliotheek

Méér Muziek in de Klas Lokaal Hellevoetsluis is een samenwerkingsverband met stichting Muziek met Klasse(n) als kartrekker. Zij werkt hierin samen met gemeente Hellevoetsluis, 16 basisscholen, verschillende culturele instellingen en het conservatorium van hogeschool Codarts Rotterdam. Muziek met Klasse(n) werkt sinds schooljaar 2018-2019 vanuit een meerjarig project aan structureel muziekonderwijs in de regio. Voor de MuziekMatch betrok het samenwerkingsverband verschillende lokale private partijen om haar plannen verder te kunnen inbedden.

Voor die inbedding maakt de regio gebruik van een muziekconsulent. Hiermee volgt de stichting het goede voorbeeld van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Die heeft in haar bibliotheken een leesconsulent die kinderen stimuleert om thuis en op school structureel meer te lezen. Muziek met Klasse(n) verankert op dezelfde manier (duurzaam) muziekonderwijs op scholen. De muziekconsulent is adviseur en aanspreekpunt voor de school, verzorgt gastlessen, regelt professionalisering van (vak)docenten en stuurt maandelijks een nieuwsbrief aan alle scholen.

De toetsingscommissie is enthousiast over de duidelijke succesindicatoren die de regio aanhoudt. Het is een meetbaar plan en de ambities in het plan zijn realistisch weergegeven. Ze volgen het goede voorbeeld van de leesconsulent. Bovendien waardeert de commissie het plan om in overleg met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta het aantal betrokken scholen uit te breiden. Op naar 76 aangesloten locaties (17.000 leerlingen) in de toekomst!

Basisscholen, gemeenten én de provincie gaan gezamenlijk voor structureel muziekonderwijs

Méér Muziek in de Klas Lokaal Brunssum-Landgraaf-Kerkrade is een samenwerkingsverband met onderwijsstichting Movare als kartrekker. Zij werkt hierin samen met de genoemde gemeenten, 21 basisscholen, muziek- en dansschool SMK, verschillende verenigingen en de Nieuwste Pabo. Deze regio vraagt financiering aan vanuit de MuziekMatch om te kunnen uitbreiden naar alle basisscholen in de regio. Dit betekent structureel muziekonderwijs op 31 scholen en een bereik van bijna 7700 leerlingen.

Naast de aangevraagde MuziekMatch-bijdrage springen de gemeenten en de provincie (provinciale campagne DOOR!) bij met financiering. Bijzonder in deze aanvraag is dat de basisscholen het private deel op zich nemen dat nodig is voor de MuziekMatch. Vanuit de verzamelde budgetten kunnen de samenwerkende partijen een doorlopende leerlijn muziek ontwikkelen. Vervolgens zetten zij binnenschoolse vakleerkrachten muziek in om die leerlijn door te voeren. Bovendien trekken ze de leerlijn buitenschools door met aanbod van blazersklassen, popbands en koren.

De toetsingscommissie vindt aan deze aanvraag sterk dat de initiatieven op lokaal niveau zijn uitgewerkt. De aanvraag heeft een solide basis, doordat de plannen goed zijn ingebed bij lokale onderwijspartijen in de regio. Uit de uitwerking in fases blijkt ook realiteitsbesef. Bovendien zorgen de aangesloten verenigingen voor continuïteit en een sterk fundament onder het muziekonderwijs.

Woerden wil dat ál haar basisscholen profiteren van kwalitatief goed muziekonderwijs

Het samenwerkingsverband Méér Muziek in de Klas Lokaal Woerden is ontstaan op initiatief van culturele instellingen Het Klooster en KUVo. Zij werken samen met 18 basisscholen, gemeente Woerden en andere bij het onderwijs betrokken stichtingen. Het samenwerkingsverband wil met zijn plannen realiseren dat alle Woerdense basisschoolkinderen toegang krijgen tot kwalitatief goed muziekonderwijs.


De stichting zet de bijdrage van MuziekMatch in als aanvulling op de bestaande financiering vanuit de regeling Impuls muziekonderwijs. De bijdrage is een financiële ondersteuning voor de tien scholen die niet meedoen aan die regeling. Zo hoopt de stichting voor deze scholen de drempel te verlagen naar structureel muziekonderwijs in het curriculum. Overigens dragen de scholen zelf driekwart bij aan de uitvoering van dit plan.


De toetsingscommissie is enthousiast over deze eigen bijdrage van de scholen; dit zorgt voor financieel stabiele plannen. De MuziekMatch krijgt hierdoor de aanjaagfunctie die bij de stimuleringsmaatregel past. Daarnaast valt de commissie op dat er goed contact is tussen de scholen en Méér Muziek in de Klas Lokaal. Fijn ook dat ze gebruikmaken van het Fonds op Naam. Bovendien zijn de besturen die steunen betrouwbare partners.


Vind ook voor jouw regio de MuziekMatch

Energie gekregen van alle plannen en ideeën? Schroom niet om vanuit jouw regio een plan in te dienen om in aanmerking te komen voor de MuziekMatch. Zet eventueel de Routekaart en Muziektafelkaart (te vinden in de Gereedschapskist) in om overzichtelijke en haalbare stappen te zetten naar het MuziekAkkoord. Of om de afspraken weer even scherp te stellen als je al een MuziekAkkoord hebt gesloten. Daarnaast kun je met ons vijfstappenplan voor financiering bedenken waar je het geld vandaan haalt om je plannen structureel te ondersteunen.

Dus wil jij ook aanspraak maken op de MuziekMatch? In april, mei en juni volgen nieuwe toetsingsrondes. Neem contact op met de accountmanager van jouw regio voor meer informatie. Bij hen kun je ook terecht voor vragen over Méér Muziek in de Klas Lokaal en de MuziekAkkoorden.


Deel artikel:

Méér Muziek in de Klas

Sarphatikade 22-1

1017 WV AMSTERDAM

info@meermuziekindeklas.nl

020 - 82 04 730

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!